Εκτύπωση

Έναρξη Νέας Επιχείρησης

Ο εμπορικός νόμος, ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) και ο νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καλύπτουν τους κανόνες για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα.

Νομική μορφή της εταιρείας

Πρέπει να επιλέξετε τη νομική μορφή της εταιρείας σας με βάση τις παρακάτω δυνατότητες:

  • ατομική επιχείρηση (ένα άτομο)
  • εταιρική επιχείρηση (δύο ή περισσότερα άτομα που συνδέονται με εταιρική σχέση μεταξύ τους).

Υπάρχουν τέσσερις τύποι εταιρικής επιχείρησης:

Επιχειρηματικό σχέδιο και αξιολόγηση

Το επιχειρηματικό ή επιχειρησιακό σχέδιο ( Business Plan ) είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε φάση της εξέλιξής της (από την εκκίνησή της και μέχρι το τέλος της δραστηριότητας της επιχείρησης).

Προκειμένου να επιτύχει, μια νέα εταιρεία χρειάζεται άρτια εμπορική στρατηγική και ασφαλή χρηματοδότηση.

Ορισμένες απαιτήσεις για την ίδρυση επιχείρησης ισχύουν επίσης για την ίδρυση υποκαταστήματος.

Διοικητικές διαδικασίες

Παρόλο που οι διαδικασίες σύστασης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας, ορισμένα στάδια είναι κοινά.

Εγγραφή της εταιρείας

Εγγραφή της επιχείρησης

Αφού επιλέξετε την έδρα της επιχείρησης, τα φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή οι εταίροι-μέλη των νομικών προσώπων (εταιρικές επιχειρήσεις) πρέπει να εγγραφούν στο Επιμελητήριο της περιοχής όπου ορίζεται η έδρα της επιχείρησης.

Για την εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα εμπόρων, επαγγελματιών και βιοτεχνών (ατομικές επιχειρήσεις) απαιτούνται και στοιχεία προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την εθνική πύλη Δημόσιας Διοίκησης παρέχεται η δυνατότητα on line συμπλήρωσης των απαιτούμενων αιτήσεων.

Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου

Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε αίτηση για αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) στην αρμόδια εφορία (ΔΟΥ). Οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας μπορούν να αναζητηθούν στoν παρακάτω ιστότοπο:

Οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας TAXISNET (με την on-line υποβολή περιοδικών ή και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και την υποβολή τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων/παραδόσεων (VIES) ή TAXISphone.

Ειδικές διαδικασίες

Για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι απαραίτητη για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και η έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος. Παραδείγματα τέτοιων κατηγοριών είναι τα επαγγέλματα σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, αεροσκάφη ή σχετικά με εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κέντρων.

Η πλειοψηφία των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος και των Ειδικών Αδειών Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρμόδιες για την δραστηριότητα Δ/νσεις των κατά τόπους Νομαρχιών. Οι ίδιες αρχές ενημερώνουν για την υποχρέωση ή μη της επιχείρησης για έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πόροι

Πληροφορίες για τους τύπους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκήσει κάποιος ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα μπορεί να αντληθούν από την Εθνική Στατιστική υπηρεσία.

Πολλοί δημόσιοι φορείς παρέχουν Οδηγούς και πρακτικές συμβουλές για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου . Μία έγκυρη πηγή είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο έχει εκπονήσει και διαθέτει δωρεάν "Εργαλείο Προσδιορισμού & Εφαρμογής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού".

Αντίστοιχη αξιολόγηση παρέχεται και από τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ παρέχουν πληροφορίες σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα εταιρεία. Ενδεικτικά:

Στον ενημερωτικό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρεί χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση μίας νέας εταιρεία, είτε αυτή θα είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης (One-stop shop) παρέχονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.