Εκτύπωση

Μητρώο Εξαγωγέων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3999/1959, “Εξαγωγέας” είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει κατ’ επάγγελμα προϊόντα στο εξωτερικό , φυσικά, επεξεργασμένα ή βιομηχανικά. Για την άσκηση του εξαγωγικού εμπορίου προαπαιτείται η καταχώρηση της επωνυμίας του Εξαγωγέα στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προϋποθέσεις για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων
 • Η Επιχείρηση πρέπει να έχει την έδρα της στην περιφέρεια του νομού Φωκίδας.
 • Η Επιχείρηση πρέπει να είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φωκίδας
 • Η καταχώρηση της Επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, γίνεται με πράξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου μετά από διαπίστωση ότι ο εξαγωγέας έχει την οργάνωση και εμπορική εγκατάσταση που είναι απαραίτητες για την διενέργεια του Εξαγωγικού Εμπορίου
 • Για την διαπίστωση των παραπάνω προϋποθέσεων ενεργείται από το Επιμελητήριο Φωκίδας έρευνα και σχετική αυτοψία.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

 1. Αίτηση που να ζητείται η εγγραφή της εξαγωγικής επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Δίνεται από το Επιμελητήριο). Στις ΑΕ  αναφέρεται  και ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρίας.
 2. Στοιχεία εκπροσώπων (Δίνεται από το Επιμελητήριο).
 3. Παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο (Υπ. Εμπορίου Ε4/2438/28-4-1988).
 4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για μη πτώχευση (από Πρωτοδικείο).
  • στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
  • στις ΟΕ και ΕΕ για το νομικό πρόσωπο και για τους διαχειριστές.
  • στις ΕΠΕ για το νομικό πρόσωπο και τους διαχειριστές.
  • στις ΑΕ για το νομικό πρόσωπο, τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα, (όσοι δεσμεύουν την εταιρία με υπογραφή).
  • στους συνεταιρισμούς (Αγροτικός - Αστικός) για το νομικό πρόσωπο, για το Δ. Συμβούλιο ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού) Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (από Εισαγγελία)
  • στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
  • στις ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους.
  • στις ΕΠΕ για τους διαχειριστές.
  • στις ΑΕ για τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες. Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους.
  • στους συνεταιρισμούς (Αγροτικός - Αστικός) για το Δ. Συμβούλιο ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού (Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.)
 6. Εγγυητική επιστολή μιας Εμπορικής Τράπεζας 2934,70 ευρώ που θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους μετά τα τρία έτη από το χρόνο της εγγραφής για την εξαγωγή μόνο νωπών γεωργικών προϊόντων. (Π.Δ. 654/77)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση να ενημερώνεται το επιμελητήριο για κάθε τυχόν μελλοντική αμετάκλητη απόφαση καταδίκης για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.936/79
  • στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
  • στις ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους.
  • στις ΕΠΕ για τους διαχειριστές.
  • στις ΑΕ για τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες. Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους.
  • στους συνεταιρισμούς (Αγροτικούς - Αστικούς) για το Δ. Συμβούλιο ή τα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού (Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.) «γνήσιο υπογραφής»