ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        Άμφισσα, 11/10/2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ                               Αρ.πρωτ.: 3

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Φωκίδας καλεί τις Επιχειρήσεις - Μέλη του Επιμελητηρίου να συμμετάσχουν στις Εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 10.12.2017 και από ώρα 08:00’ έως 18:00’ στην έδρα του Επιμελητηρίου (Γιδογιάννου 7, 331 00  Άμφισσα) για την ανάδειξη των μελών του 21μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. 

Οι Εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Τα   Τμήματα είναι τρία (3), ο δε αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο (δηλ. οι έδρες κάθε Τμήματος), έχει οριστεί με Υπουργική Απόφαση ως εξής: 

 • Τμήμα Εμπορικό: Έξι (6) έδρες.
 • Τμήμα Υπηρεσιών: Έντεκα (11) έδρες.
 • Τμήμα Μεταποιητικό: Τέσσερις (4) έδρες.
 •  

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται οι Επιχειρήσεις –Μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας  που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλ. έχουν εγγραφεί σ’ αυτό μέχρι και την 09.12.2016, ενώ παράλληλα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και του έτους 2016.

 

Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:

 • Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016.
 • Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

Καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων, είναι η 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. 

Επισημαίνεται ότι:

 • Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο έχει μία (1) ψήφο.
 • Κάθε προσωπική Εταιρεία μέχρι δύο (2) ψήφους ως εξής:

-          Για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

-          Για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους, είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων, είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

 • Κάθε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) μέχρι δύο (2) ψήφους των διαχειριστών, ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την Εταιρεία (δηλ. δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
 • Κάθε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 • Κάθε Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) τρεις (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού, ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Κάθε Ι.Κ.Ε. δύο (2) ψήφους των διαχειριστών, ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την Εταιρεία.
 • Κάθε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
 • Κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του, ή του αναπληρωτή αυτού.
 • Κάθε αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της, ή του πράκτορα, ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
 • Κάθε Συνεταιρισμός, δύο (2) ψήφους, αυτές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του Δ.Σ.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά και κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους, όσες ιδιότητες και αν έχει.

Τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, (υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους). Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή έως την 1ηΔεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. Εκπρόθεσμη υποβολή δεν γίνεται δεκτή.

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών Εταιριών, ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ή Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών, Συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από απόδειξη καταβολής πενήντα (50,00) Ευρώ στο ταμείο του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής έως την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα  13:30’ μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την γραμματεία του Επιμελητηρίου Φωκίδας (ή από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.epimelitiriofokidas.gr) τα σχετικά έντυπα (υπόδειξη εκπροσώπων, αίτηση υποψηφιότητας, υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου).