ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ απο την Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. για κατάρτιση καταλόγου ιδιωτών – μελετητών/τεχνικών συμβούλων, για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει κατάλογοιδιωτών – μελετητών/τεχνικών συμβούλων, για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD-LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ. Ως συνήθεις απαιτούμενες επιστημονικές κατηγορίες μελετητών/τεχνικών συμβούλων για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών και των φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων για την  ένταξη τους στο ως άνω Τοπικό αναπτυξιακό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 

  • Άτομα κατηγορίας Τεχνικών, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (όπως π.χ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί , Μηχανολόγοι μηχανικοί κ.λ.π)
  • Άτομα κατηγορίας Γεωτεχνικών, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (όπως π.χ  Γεωπόνοι , Δασολόγοι κ.λ.π)
  • Άτομα κατηγορίας Οικονομικής κατεύθυνσης  (οικονομολόγοι)
  • κ.λ.π

     Εκτός από φυσικά πρόσωπα δεκτά για την έγγραφή τους στον κατάλογο, μπορούν να γίνουν και νομικά πρόσωπα (εταιρείες - γραφεία συμβούλων επενδύσεων, μελετητικά γραφεία κ.λ.π) τα οποία διαθέτουν  μία ή περισσότερες από τις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες επιστημονικές κατηγορίες. Η παροχή των υπηρεσιών οικονομοτεχνικής υποστήριξης, ανάλογα με το απαιτούμενο επιστημονικό πεδίο, θα γίνεται προς του υποψήφιους επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν δυνάμει δικαιούχους προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ.

    

    Οι ενδιαφερόμενοι  προκειμένου να συμπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση κατάλογο θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στην Άμφισσα Φωκίδας οδός Γιδογιάννου 37 , μέχρι την Δευτέρα 27/11/2017και ώρα 15:00.

    Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση-Πρόσκλησηκατάρτισης καταλόγουιδιωτών – μελετητών/τεχνικών συμβούλων, για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι ενδιαφερομένων που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα περιληφθούν στον εν λόγο κατάλογο. Οι φάκελοι συμμετοχής των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

  • Αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία  (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Ν.Π , αριθμός δελτίου  ταυτότητας, έδρα απασχόλησης και επικοινωνίας: σταθερό ή κινητό τηλέφωνο και E-mail) του ενδιαφερομένου. (σύμφωνα με το υπόδειγμα της αίτησης συμμετοχής που παρέχει η ΑΝΦΩΑΕ) 
  • Αντίγραφο πτυχίου/ων ή και μεταπτυχιακού/ών τίτλων σπουδών(επικυρωμένα).
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επενδύσεων-επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα (π.χ LEADER, ΟΠΑΑΧ κ.λ.π) (παρέχεται υπόδειγμα πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας από την ΑΝΦΩΑΕ)

     Υπεύθυνη για τη διανομή της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Ιωάννα Θεοχαροπούλου, τηλ. 22650-79281.

     Το υλικό της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ (www.anfok.gr ), όπου μπορούν να το αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι ενώ η παρούσα αναρτάται στον πίνακα  ανακοινώσεων της εταιρείας και η περίληψη της διανέμεται ως δελτίο τύπου σε όλα τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Η κατάρτιση του καταλόγου  θα γίνει ύστερα από εξέταση των υποβληθέντων από τους ενδιαφερόμενους στοιχείων-δικαιολογητικών και την λήψη σχετικών εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε).

     Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  ο καταρτισθείς κατάλογος ιδιωτών – μελετητών/τεχνικών συμβούλων, για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-LEADER της ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ, θα διανέμεται από την ΟΤΔ της ΑΝΦΩΑΕ δωρεάν στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές του προγράμματος, ενώ η επιλογή εκ μέρους τους μελετητών/τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη τους στην κατάρτιση και υποβολή των επενδυτικών προτάσεων τους , δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μέσω του καταρτισθέντα καταλόγου, αλλά αυτοί μπορούν να επιλέγουν από την  ελεύθερη αγορά παροχής υπηρεσιών, τους μελετητές τεχνικούς συμβούλους τους. Σε κάθε περίπτωση η κατάρτιση εκ μέρους της ΑΝΦΩΑΕ του καταλόγου σκοπό έχει την διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADERτης ΑΝ.ΦΩ.ΑΕ στην επιλογή μελετητών/τεχνικών συμβούλων.

 

                           Για τηνΑναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-

                               Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

 

                           Ευάγγελος Κατσαγούνος

                Πρόεδρος Δ.Σ και της ΕΔΠ CLLD/LEADER

                        (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φωκίδας)