Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις

Ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις.

Υπόχρεες επιχειρήσεις για την διενέργεια ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που:

- Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους ή

- Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης Δήλωσης Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης έως τις 10.07.2018.