ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017" Δήμου Δωρίδος.

Ο Δήμος Δωρίδος Διακηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, του Νομικού του Προσώπου “Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού” και των σχολικών του επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έτους 2017, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 145.434,48 ευρώ.  Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στο επισυναπτόμενο αρχείο.